Níže uvedenou interní emailovou komunikaci mezi KLTK a výborem AMK Česká Brána zveřejňujeme bez časové prodlevy a objektivně, aby byla členská základna průběžně informována o aktuální situaci !!!

 

Aktualita - vyjádření člena výboru AMK pana Slapničky k dopisu adresovaného všem členům AMK, Upřesnění úhrady členských příspěvků - 4. 5. 2021

 
Vážení přátelé,
 
v příloze posílám stanovisko (odpověď) na dopis, který Vám všem byl poslán výborem AMK (někdo dopis nedostal,
někdo ho dostal 2x a někdo neúplný - jen s lichými stránkami). V dopise je mnoho nepřesností, chyb a
překroucených údajů: např.- NENÍ pravda, že jsem odstoupil z funkce člena výboru (pouze z kandidátky
pro konferenční volby). Takových dezinformací je tolik, že vypsat je, by bylo na dlouhé čtení.
Dále jste v dopise dostali výzvu k placení členských příspěvků, ale bez toho, kolik kdo má platit a kvůli tomu mi i voláte.
Tímto bych chtěl všechny Vás uklidnit tím, že ohledně příspěvků se vším všudy co k tomu patří, budu členskou základnu
informovat - s výběrem příspěvků mám opravdu letité zkušenosti - na placení je čas.
 
Všechny zdraví Daniel Slapnička  - dosud ještě člen výboru AMK Česká Brána v pozici - v opozici
 

Stanovisko členů petičního výboru - reakce na informace uvedené v dopise od výboru AMK Česká Brána adresovaného všem členům našeho klubu 3. 5. 2021

Vážení členové klubu, aktuálně Vám byl, či bude doručen dopis s informacemi o dění v našem klubu.

Jedná se o aktivitu stávajícího výboru AMK, který tímto svým konáním zcela bezprecedentně porušuje stanovy, neobjektivně informuje naše členy a nejedná tak v zájmu klubu, nýbrž pouze ve svém vlastním!

Níže je stručně uvedena reakce členů petičního výboru na obsah dopisu od výboru AMK Česká Brána, ve kterém seznamují členskou základnu s výsledkem volební konference.

 1. Zásadně nesouhlasíme s konáním voleb v podobě tak, jak se odehrály a již v minulosti jsme na tuto skutečnost důrazně upozornili stávající výbor AMK.

 2. Není pravdou, že by se konala schůze výboru AMK dne 19. 3. 2021 a pokud ano, tak na ni zcela účelově nebyl přizván člen výboru AMK  p. Slapnička, který se zvolenou formou voleb nesouhlasil.

 3. O uspořádání řádné členské volební schůze (byť distanční formou) v roce 2021 stávající výbor AMK dle našeho názoru nikdy neuvažoval, naopak připravil volby formou konference tak, aby dosáhl svého cíle – znovuzvolení.

 4. O svých záměrech zorganizovat volební konferenci stávající výbor AMK s našimi členy nekomunikoval, vše připravoval „potají“ a na kritiku několika našich členů pak vůbec nereagoval.

 5. Kvůli konání volební konference dokonce místopředseda klubu p. Plíhal vědomě zasáhl a upravil stávající, dosud platné znění našeho Organizačního a jednacího řádu (článek 5), tak aby jednodušeji dosáhli svého cíle (znění zaslaného upraveného organizačního řádu si můžete porovnat s platným Organizačním a jednacím řádem, který je po celou dobu umístěn v sekci (DOKUMENTY).

 6. I přes důrazné doporučení ze strany vedení ÚAMK k okamžitému přerušení volební konference, stávající výbor ve volbách pokračoval, dokončil je a následně pouze zmatečně shrnul do dopisu, který Vám zaslal.

 7. Stávající výbor AMK absolutně ignoruje názor našich členů, kdy jejich podstatná většina (93 členů), jasně v proběhlé petici vyjádřili svoje přání uspořádat řádnou členskou volební schůzi, a to distanční formou v souladu s platným zněním stanov.

 8. Jednání stávajícího výboru AMK Česká Brána hodnotíme jako plivnutí do tváře řadových členů našeho klubu, pošlapání jejich práva volit či být volen do jednotlivých orgánů klubu! Je až neuvěřitelné, že stávající vedení našeho klubu nerespektovalo ani závazné stanovisko ÚAMK v dané věci, kdy mu byla uložena povinnost uspořádat řádnou členskou schůzi, podepsané samotným prezidentem ÚAMK JUDr. Vaníčkem!

 9. Petiční výbor tímto konstatuje, že výše popsané chování členů stávajícího výboru AMK Česká Brána (vyjma p. Slapničky), hodnotí jako jednoznačné, závažné porušení našich stanov, a bude usilovat o okamžité zjednání nápravy.

Závěrem Vás všechny chceme ujistit, že i přes neustálé dezinformace, útoky, urážky, výhrůžky či dokonce i pozastavení činnosti naší testační komise, v naší snaze o změnu současných poměrů v AMK Česká Brána nepolevíme a budeme i nadále trvat na důsledném dodržování platných stanov.

V rámci objektivity používáme ke komunikaci s našimi členy tyto webové stránky, sledujte prosím sekci AKTUALITY popř. vyjádřete svoje názory v sekci DISKUSE.

Za petiční výbor pánové: Slapnička, Landovský a Přibyl.

 

Výše uvedené informace byly předány na cenrálu ÚAMK. 

Informační dopis výboru AMK Česká Brána o ukončení volební konference 3. 5. 2021

Zde jsou souhrnem všechny písemnosti z Informačního dopisu výboru AMK k tzv. Konferenčním volbám:

Reakce KLTK na odpověď předsedy AMK: 27. 4. 2021

Odpověď předsedy AMK Česká Brána na dotaz člena KLTK 13-01 - bez úprav 27. 4. 2021

 
Dobrý den pane Přibyl.
Za pozastavení testačí komise můžou pánové
Slapnička, Landovský a pan Přibyl.
O tom, že se pozastavuje testačí komise jsem informoval felefonicky pana Slapničku.
Zato že se netestuje můžou tyto tři pánové, kteří hlásají demokracii, ale z mého pohledu dělají opak.
Budu rád když to bude a našich stránkách.
S pozdravem
František Zahrádka

Činnost KLTK 13-01 - dotaz na výbor AMK Česká Brána 26. 4. 2021

Výbore AMK Česká Brána,

 
chtěl bych se Vás dotázat, jakým způsobem budete dále řešit pozastavenou činnost klubové
testační komise? Stále častěji se na nás obrací řadoví členové AMK, jak bude letos zajištěn
proces opakovaných přetestací HV -předpokládaný počet 40. Dále by mě zajímalo,
jak budete našim členům kompenzovat cenový rozdíl, pokud si nechají přetestaci nebo novou
testaci zajistit jinou testační komisí? Myslím, že pozastavením činnosti naší testační komise 
vzniká klubu škoda nemalého rozsahu a vy jako výbor, potažmo statutární orgán (předseda),
byste měli postupovat při řízení klubu s péčí řádného hospodáře. Neuváženou akci předsedy klubu
(pozastavení činnosti KLTK) zásadně omezujete stěžejní činnost klubu a tím komplikujete jejím
členům provozování historických vozidel.
 
Prosím o bezodkladnou písemnou odpověď na mé dotazy.
 
S pozdravem Ondřej Přibyl, místopředseda KLTK 13-01, AMK Česká Brána
 

Stanovisko členů testační komise KLTK 13-01 AMK Česká Brána  - reakce na informaci předsedy klubu Františka Zahrádky: 20. 4. 2021

Vážení členové klubu, níže je uvedena reakce členů naší testační komise na vyjádření předsedy klubu Františka Zahrádky:

 1. Rozhodnutí o pozastavení činnosti naší testační komise je dílem našeho předsedy, výbor AMK Česká Brána o ničem takovém nejednal, ani nerozhodl.
 2. Jako důvod uvádí nedůvěru členům testační komise pánům Slapničkovi, Landovskému a Přibylovi. Na práci naší testační komise si nikdo nestěžoval, ověřovali jsme to i na vedení AKHV. Pravý důvod pro odvolání testační komise tedy vidíme v tom, že pánové Slapnička, Landovský a Přibyl se podíleli na organizaci úspěšné petiční akce, kdy celkem 93 našich členů vyjádřilo nesouhlas s konáním voleb do orgánů AMK Česká Brána v podobě, v jaké to připravil současný výbor AMK.
 3. Dále pak předseda Zahrádka informuje členy našeho klubu o nějakém „dokumentu“, který měl být odeslán bez vědomí statutárního zástupce… Prohlašujeme, že nemáme absolutní ponětí, o čem předseda Zahrádka píše a jistě nikdo z členů komise žádný dokument bez jeho vědomí ani nepřipravil, ani nikam neposlal.
 4. Ztráta důvěry členů testační komise a zmínka o jejich jednání za zády vedení našeho klubu je tak pouze zástěrkou skutečnosti, že se našli kritici poměrů ve vedení AMK Česká Brána, kteří poukazují na netransparentnost při jeho řízení, podivné hospodaření klubu a opakované porušování platných stanov, které přebíráme od ÚAMK.
 5. Nedemokraticky a v rozporu s platnými stanovami postupuje naopak současný výbor AMK Česká Brána, když organizuje členskou výroční schůzi formou konference za účasti delegátů, které si sám podle svého klíče nominoval. Z těchto voleb úplně vynechal celou členskou základnu, která však podpisem výše uvedené petice jasně vyjádřila svůj názor a zajistila si tak konání řádné členské volební schůze našeho klubu, i když pouze distanční formou. Jak jste již byli dříve informováni, tak se prezidium ÚAMK ve svém stanovisku jasně vymezilo vůči nedemokratickému postupu současného výboru AMK Česká Brána a požaduje zastavení konání voleb formou konference a schvaluje konání řádné volební členské schůze distanční formou.
 6. Vyjádření našeho předsedy Františka Zahrádky, ve kterém informuje členy našeho klubu o nemožnosti svolat řádnou členskou volební schůzi, z důvodu pandemie COVID -19, je tak čistě účelové a nepravdivé. Řádná volební schůze našeho klubu se konat může, bohužel ne fyzicky, tak jak jste byli v minulosti zvyklí. Je nutné využít možnosti uspořádat členskou schůzi na dálku tzv. distančně, kdy se orgány AMK Česká Brána, stejně tak i výbor VCC budou volit korespondenčně, mailem či formou SMS.  Je zarážející, že podobný „nedemokratický“ model voleb použil i současný výbor AMK, kdy se snažil navolit „sám sebe“, a to na období dalších 5 - ti let.

Vážení členové našeho klubu, závěrem nám dovolte konstatovat, že naším cílem (a tím nemyslíme pouze petiční výbor ve složení Slapnička, Landovský, Přibyl, ale daleko širší členskou základnu), je změnit současné poměry v AMK Česká Brána s cílem zlepšit a hlavně zprůhlednit jeho fungování dle platných stanov.

   Za KLTK 13-01 AMK Česká Brána a petiční výbor: D. Slapnička, P. Landovský a O. Přibyl

Reakce předsedy AMK Česká Brána pana Zahrádky k informacím o pozastavení činnosti klubové testační komise: 18. 4. 2021

Vážení členové klubu,

v souladu s naším vyjádřením, že Vás budeme průběžně informovat o situaci kolem pozastavení činnosti testační komise KLTK 13-01 AMK Česká Brána, a také v rámci objektivity, zde zveřejňujeme reakci předsedy našeho klubu, pana Františka Zahrádky, adresovanou členské základně. Jedná se o e-mailovou zprávu, která je níže uvedena v plném znění tak, jak ji náš předseda zformuloval:

Dobrý den.
Vážení přátelé veterán klubu,
jsem nucen reagovat na dopis naší testační klubové komise.
Za potíže spojené s testováním historických vozů se všem členům omlouvám.
Je pravda, že jsem činnost testační komise pozastavil do odvolání z organizačních důvodů.
Jako statutární zástupce našeho klubu na to mám právo.
Tento dokument byl pořízen a odeslán bez vědomí statutárního zástupce a tomto kroku jsem
předsedu testační komise pana Slapničku informoval telefonicky.
Nemohu proto důvěřovat lidem v testační komisi, ve složení pan Slapnička, Přibyl a Landovský ,
protože hlasajii něco o demokracii a jednají za zády vedení našeho klubu.
Vzhledem k pandemii a zákazu hromadných akcií bohužel není možné svolat členskou schůzi.
Musim reagovat takto písemně.
Mám za to ,že se v této době snaží rozvrátit naší organizaci .
Přeji všem hodně zdraví.
S pozdravem a přáním hezkého dne.
František Zahrádka předsedaVCC

 

 

Předseda AMK Česká Brána pan Zahrádka se zasadil o pozastavení činnosti klubové testační komise  !!! 17. 4. 2021

Vážení členové klubu,

na základě žádosti předsedy našeho klubu, pana Františka Zahrádky, adresované již dne 13.4.2021 nejprve na AKHV a následně i na FKHV, byla s účinností od 16.4.2021 pozastavena činnost testační komise KLTK 13-01 AMK Česká Brána. Jako důvod pro pozastavení činnosti testační komise uvedl ve své žádosti pan Zahrádka pouze „organizační záležitosti“.  V tuto chvíli, tak naše testační komise nemůže provádět jakékoliv testace historických vozidel či ekotestace. Bohužel načasování tohoto kroku, je ze strany našeho předsedy krajně nešťastné, neboť právě začíná veteránská sezona, kdy má testační komise nejvíce práce. Pokud by tedy tato situace trvala neúměrně dlouho, museli by se zájemci o testace z řad našich členů bohužel obrátit na jinou testační komisi.

Členové testační komise tímto prohlašují, že si nejsou vědomi žádného pochybení, které by mohlo vést k výše popsanému jednání našeho předsedy pana Františka Zahrádky. Naopak jsou přesvědčeni o tom, že se jedná pouze o další nepromyšlenou aktivitu našeho předsedy, a že se vše velice rychle vysvětlí. O dalším vývoji této nepříjemné situace Vás budeme průběžně informovat.

Za testační komisi AMK Česká Brána: D. Slapnička - předseda TS, P. Landovský - člen TS, O. Přibyl - místopředseda TS

Dodatečná možnost podpory petiční akce/nesouhlasu s konáním volební konference

Vážení členové klubu,
kteří jste se nezúčastnili podpisové akce nebo jste nebyli z důvodu nedostatku času osloveni, máte možnost vyjádřit svoji podporu dodatečně. Neváhejte nás kontaktovat na email: vcc.ustinl@seznam.cz nebo v sekci diskuse na těchto webových stránkách
  

Předseda AMK Česká Brána pan Zahrádka zpochybňuje platnost petiční akce, které se zúčastnila více jak polovina členů našeho klubu: 14. 4. 2021

Stanovisko ÚAMK k probíhajícím volbám do orgánů AMK Česká Brána formou volební konference: 14.4. 2021

Na webových stránkách nově zpřístupněna sekce diskuse, kam nám můžete zasílat podněty k činnosti klubu !!!

 

Petice - vyjádření nesouhlasu členské základny AMK Česká Brána s konáním výroční volební členské schůze formou konference

Vážení členové AMK,
chtěli bychom Vás informovat o výsledcích podpisové akce, která probíhala v minulých dnech. Na podpisové archy se podepsalo celkem 93 řádných členů AMK, kteří tak vyslovili svůj nesouhlas s organizací voleb do orgánů AMK Česká Brána, tak jak jej navrhl současný výbor klubu. Vzhledem ke skutečnosti, že negativní stanovisko vyslovila více jak 1/3 členské základny, byl dnes výbor AMK Česká Brána informován o povinnosti zrušení voleb formou konference a současně vyzván k přípravě a organizaci řádné volební členské schůze, a to plně v souladu se stanovami ÚAMK viz.:
CITACE:
Členská schůze je nejvyšším orgánem AMK, schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně nebo požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech jeho členů. Členskou chůzi svolává předseda AMK.
Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové AMK starší osmnácti let. AMK s počtem členů starších osmnácti let vyšším než třicet mohou namísto členské schůze svolat konferenci, kdy působnost členské schůze plní shromáždění delegátů. O svolání konference rozhodne výbor AMK, který zároveň stanoví klíč pro volbu delegátů konference. Pokud s konáním konference vysloví písemně nesouhlas více než třetina všech členů AMK starších osmnácti let, nelze konferenci uskutečnit a musí se konat členská schůze.
Díky pandemické situaci Covid -19 bude volební členská schůze konaná distanční formou, tj. korespondenčně, e-mailem či formou SMS hlasování. O dalších podrobnostech volební schůze Vás budeme průběžně informovat.

Členská volební schůze AMK Česká Brána - duben 2021

Výbor AMK Česká brána rozhodl, byť ne jednomyslně, o konání voleb „virtuální formou“. Termín konání byl stanoven na dny 27.3 až 15.4.2021. Volba proběhne formou konference, kdy členská základna AMK nemá možnost volit, volit budou výborem AMK stanovení delegáti. Tento způsob provedení volební členské schůze je zcela neobvyklý, výbor AMK nevyslyšel kritiku z řad členů AMK ani nerespektoval fakt, že distanční forma voleb byla v tomto období opakovaně realizována i v jiných klubech AMK či samotném ÚAMK. Informace o dalším vývoji voleb do jednotlivých orgánů AMK sledujte na našich webových stránkách.

 Výborová schůze AMK 24. 2. 2021 Autokemp Stará Oleška a volební členská schůze

Dne 24.2.2021 proběhlo prozatím poslední setkání výboru AMK Česká brána, kterého se zúčastnili všichni jeho členové a jako host také paní Monika Verheyden. Výbor se nejprve věnoval problematice prodloužení/změně nájemní smlouvy Autokempingu ve Staré Olešce, který je majetkem našeho AMK.  Přípravu smlouvy zajišťoval předseda AMK František Zahrádka a v závěru schůze byla také podepsaná s novou nájemkyní paní Monikou Verheyden, a to na dobu dalších 10-ti let. Dalším bodem jednání byla příprava členské volební schůze. Výbor vzal na vědomí současnou složitou situaci, kdy díky pandemii (Covid -19) není možné uspořádat řádnou členskou volební schůzi v obvyklém termínu. Výbor AMK připraví návrh na uskutečnění volební schůze jiným způsobem a bude o tom následně informovat členskou základnu.

Valná hromada ÚAMK  - prosinec 2020

  Dne 9. 12. 2020 proběhla Valná hromada Ústředního automotoklubu ČR. Díky pandemické situaci (Covid -19) bylo nutné schválit nový volební a jednací řád ÚAMK, který umožnil konání valné hromady tzv. distanční formou, delegáti tak měli možnost hlasovat „na dálku“ s využitím technických prostředků (korespondenčně, e-mailem, formou SMS).

    Na výše zmíněné valné hromadě byly voleny jednotlivé orgány ÚAMK a současně došlo ke schválení nových Stanov ÚAMK, které jsou závazné i pro náš klub AMK Česká brána. Zásadní novinkou v jejich znění      je fakt, že nově můžeme konat naši členskou schůzi také distanční formou. (reakce na současnou pandemickou situaci Covid 19). Úplné znění nových stanov ÚAMK najdete v sekci:  Dokumenty
 

Testace HV:

 • Termíny pravidelných ročních testací ještě nejsou zajištěny, jakmile budeme mít aktuální informace i od krajského komisaře, tak Vás budeme informovat. Informace FKHV: https://www.fkhv.cz/news/komentar-k-navrhu-zakona/
 • Provádíme nové testace vozidel jak na klasických značkách,tak i k získání veteránských značek, jako i testace vozidel na historickou      původnost  k odpuštění ekologického poplatku  (Ekodaně): Testace HV       
 

 

 

Vítejte na stránkách VCC AMK Česká Brána Ústí nad Labem v ÚAMK, který v tomto městě působí již od roku 1961  

                                          Jsme pobočným spolkem (465) ÚAMK Praha

 

Dálniční známky ( kupóny )

naše i do zahraničí-prodejem se náš klub nezabývá, obraťte se prosím přímo na ÚAMK

 zde: https://www.uamk.cz/sluzby-produkty-nabidka/dalnicni-kupony

Dálniční kupóny si můžete zakoupit ve všech provozovnách UAMK, a to v Plzni, Českých Budějovicích, Pardubicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě, v Praze pak na recepci sídla UAMK, Na Strži 1837/9. Prodej v centrále UAMK funguje non stop.

 

Fotogalerie z akcí klubu:

:  https://ceskabrana.rajce.idnes.cz/

 

Pojištění historických vozidel:


Pojištění historických vozideljak zákonné tak havarijní. Kontaktujte 

našeho spolupracovníka p.Z.Kadlece

více informací zde: /pojisteni-historickych-vozidel/

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode