Níže uvedenou interní emailovou komunikaci mezi KLTK a výborem AMK Česká Brána zveřejňujeme bez časové prodlevy a objektivně, aby byla členská základna průběžně informována o aktuální situaci !!!

 

!!! Od 18. 6. 2021 opětovně spuštěna činnost testovací komise AMK Česká Brána. Termíny pravidelných opakovaných testací budou uveřejněny               po dohodě s krajským testačním komisařem.  Nové testace a ekotestace         se budou provádět individuálně po předchozí dohodě s klubovou testovací komisí. !!!

 

Aktuální informace k průběhu volební členské schůze AMK Česká Brána v ÚAMK - 4. 6. 2021

 

Vážení členové AMK, 

včera dorazilo na klubový mail právní stanovisko, které si nechalo zpracovat vedení ÚAMK k současné
situaci v našem klubu. Z jeho znění je jasně patrné, že členská základna našeho klubu je oprávněna
požadovat uspořádání řádné členské schůze a volby uspořádané formou konference jsou tak neplatné.  
Vzhledem ke skutečnosti, že stanovisko ÚAMK celou problematiku uspořádání voleb osvětlilo a pro
vedení našeho klubu je závazné, věříme, že v nejbližším možném termínu předseda klubu
pan František Zahrádka dostojí svému slibu a svolá řádnou volební členskou schůzi. Díky zmírnění
vládních opatření je dokonce již možné naši schůzi uspořádat klasickou prezenční formou.
Současnému vedení klubu i nadále nabízíme možnost spolupráce při organizaci volební členské schůze
AMK Česká Brána v ÚAMK.
 
Za petiční výbor: Slapnička, Přibyl, Landovský


 

Dobrý den.

Předně se omlouvám, že naše další reakce na průběh voleb u vašeho klubu tak dlouho trvala, ale chtěli jsme mít naše závěry podložené názorem odborníků – právníků a  byli jsme tedy závislí na termínu advokátní kanceláře.

 

V příloze máte právní stanovisko k otázce, zda byly porušeny platné stanovy Ústřední automotoklubu České republiky z.s. Hlavní sdělení tohoto stanoviska je, že za daných podmínek a daného stavu věcí měla být konference po přijetí stížnosti ukončena, přesně tak, jak to navrhovalo i doporučení výkonné rady Ústřední automotoklubu České republiky z.s. zaslané výboru AMK hned 14.4. a měla být svolána členská volební schůze (i když neosobní formou, stejně jako probíhala konference).

 

Další postup právníci navrhují následující:

-         seznámit členy AMK s názorem ÚAMK ČR na tuto věc a informovat je o jejich právu podat žalobu proti AMK o neplatnost rozhodnutí konference. Jsou to především oni, kdo by měli hájit své zájmy, nikoliv direktivně  ÚAMK ČR

„shora“ (tím by se mohlo naopak cítit dotčeno těch 49% členů, kterým zřejmě zvolený postup vyhovoval).

V krajním případě by mohla VR využít i ustanovení stanov, kde podle znění čl. XVI./Pobočné spolky-AMK, odst. 9., může výkonná rada ÚAMK zrušit pobočný spolek, pokud mj. nereaguje na výzvy ÚAMK nebo s ÚAMK řádně nespolupracuje. Takový postup se nám ale jeví jako naprosto poslední možnost, protože si velice vážíme rozsáhlé a kvalitní sportovní činnosti, kterou váš klub dosud vykazoval, nehledě na to, že se ve vašem případě jedná o klub s velkou tradicí a vysokým počtem členů a dosud o nějaké „nespolupráci“ nemohlo být ani řeči, naopak spolupráce vždy probíhala dle naší plné spokojenosti.

 

O situaci u vašeho klubu bylo informováno celé vedení Ústředního automotoklubu České republiky z.s. a všechny závěry jsou vedením také schvalovány. Prosím o seznámení, pokud možno, všech členů s těmito názory a návrhy. Děkuji.

 

Přeji hodně štěstí, klidné nervy při řešení nastalé situace a užívejte si pohodu krásných dní. Vždyť naše kluby/spolky jsou dobrovolná sdružení určená především pro zábavu a setkávání lidí stejných zájmů. Zdeněk.

 

Ústřední automotoklub ČR

Ing. Zdeněk Růžička

strategický rozvoj

737234515

 

Jednání  "nově" zvoleného výboru AMK Česká Brána v ÚAMK - 27. 5. 2021

Na den 25. 5. 2021 byla svolána schůze "nově“ zvoleného  výboru AMK Česká Brána v ÚAMK, v prostorách klubovny v Krásném Březně. Schůze neúplného výboru byla zahájena v čase 14:00, kdy těsně po zahájení se na schůzi dostavilo osm nepozvaných řadových členů AMK Česká Brána, kteří požadovali po výboru vysvětlení současné situace. Dva "nově" zvolení členové výboru pan Borowczak a paní Vlková po vyhodnocení situace místnost jednání okamžitě opustili a schůze byla následně rozpuštěna. Řadoví členové klubu proto konfrontovali předsedu AMK pana Zahrádku a místopředsedu AMK pana Plíhala se současnou situaci v klubu s tím, že je potřeba urychleně řešit jak problematiku uspořádání řádných voleb, tak i obnovení činnosti naší testovací komise. Řadoví členové osobně znovu vyjádřili svůj nesouhlas s formou i výsledkem uskutečněných voleb, kdy i přes nesouhlas většiny členů AMK, podložený podpisy v petici a současně jasné nesouhlasné stanovisko nadřazeného orgánu ÚAMK, současné vedení klubu uspořádalo volby formou konference. Oba zúčastnění členové výboru pak na jasný dotaz, kdy bude uspořádaná řádná volební členská schůze, odpověděli nesouhlasně, s odůvodněním, že volby již řádně proběhly, a proto novou členskou schůzi nesvolají. Dále prohlásili, že současné vedení klubu si není vědomé, že by při pořádání voleb formou konferenci jednalo mimo rámec platných stanov, a proto se nehodlají řídit závazným stanoviskem ÚAMK. V současnosti je proto záležitost aktivně konzultována s nadřazeným orgánem (ÚAMK). Jakmile budeme mít jejich jasné stanovisko, budeme Vás neprodleně informovat.

 

Informace členům o důvodu pozastavení činnosti testovací komise 13-01 AMK Česká Brána v ÚAMK 26. 5. 2021

Na základě požadavku předsedy klubu pana Zahrádky a z důvodu objektivity při informování členské základny, zveřejňujeme důvod pozastavení činnosti klubové testovací komise. Ze strany předsedy klubu bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele, které pravděpodobně cílí na pana Slapničku. Týká se údajného falšování podpisu předsedy AMK na změnovém listu KLTK, který byl podepsán členy KLTK k datu 17. 1. 2020. Níže předkládáme inkriminovaný doklad k nahlédnutí. Pan předseda oznámil, že jakmile Policie ČR uzavře problematiku trestního oznámení, odblokuje současnou situaci a obnoví činnost testovací komise. Prohlašujeme, že z naší strany k žádnému falšování podpisu předsedy Zahrádky nedošlo. Dle našeho názoru se jedná o nedorozumění, kdy reálně došlo ze strany předsedy Zahrádky k podpisu dokumentu již v lednu roku 2020, načež však již pravděpodobně zapomněl.  Pevně věříme, že se celá situace co nejdříve vyjasní a testovací komise bude opět plně funkční. Na základě dnešních informací  od Policie ČR, by tak mohlo dojít k obnovení činnosti KLTK AMK Česká Brána do cca 14-ti dní.

 

Aktualita - vyjádření člena výboru AMK pana Slapničky k dopisu adresovaného všem členům AMK, Upřesnění úhrady členských příspěvků - 4. 5. 2021

 
Vážení přátelé,
 
v příloze posílám stanovisko (odpověď) na dopis, který Vám všem byl poslán výborem AMK (někdo dopis nedostal,
někdo ho dostal 2x a někdo neúplný - jen s lichými stránkami). V dopise je mnoho nepřesností, chyb a
překroucených údajů: např.- NENÍ pravda, že jsem odstoupil z funkce člena výboru (pouze z kandidátky
pro konferenční volby). Takových dezinformací je tolik, že vypsat je, by bylo na dlouhé čtení.
Dále jste v dopise dostali výzvu k placení členských příspěvků, ale bez toho, kolik kdo má platit a kvůli tomu mi i voláte.
Tímto bych chtěl všechny Vás uklidnit tím, že ohledně příspěvků se vším všudy co k tomu patří, budu členskou základnu
informovat - s výběrem příspěvků mám opravdu letité zkušenosti - na placení je čas.
 
Všechny zdraví Daniel Slapnička  - dosud ještě člen výboru AMK Česká Brána v pozici - v opozici
 

Stanovisko členů petičního výboru - reakce na informace uvedené v dopise od výboru AMK Česká Brána adresovaného všem členům našeho klubu 3. 5. 2021

Vážení členové klubu, aktuálně Vám byl, či bude doručen dopis s informacemi o dění v našem klubu.

Jedná se o aktivitu stávajícího výboru AMK, který tímto svým konáním zcela bezprecedentně porušuje stanovy, neobjektivně informuje naše členy a nejedná tak v zájmu klubu, nýbrž pouze ve svém vlastním!

Níže je stručně uvedena reakce členů petičního výboru na obsah dopisu od výboru AMK Česká Brána, ve kterém seznamují členskou základnu s výsledkem volební konference.

 1. Zásadně nesouhlasíme s konáním voleb v podobě tak, jak se odehrály a již v minulosti jsme na tuto skutečnost důrazně upozornili stávající výbor AMK.

 2. Není pravdou, že by se konala schůze výboru AMK dne 19. 3. 2021 a pokud ano, tak na ni zcela účelově nebyl přizván člen výboru AMK  p. Slapnička, který se zvolenou formou voleb nesouhlasil.

 3. O uspořádání řádné členské volební schůze (byť distanční formou) v roce 2021 stávající výbor AMK dle našeho názoru nikdy neuvažoval, naopak připravil volby formou konference tak, aby dosáhl svého cíle – znovuzvolení.

 4. O svých záměrech zorganizovat volební konferenci stávající výbor AMK s našimi členy nekomunikoval, vše připravoval „potají“ a na kritiku několika našich členů pak vůbec nereagoval.

 5. Kvůli konání volební konference dokonce místopředseda klubu p. Plíhal vědomě zasáhl a upravil stávající, dosud platné znění našeho Organizačního a jednacího řádu (článek 5), tak aby jednodušeji dosáhli svého cíle (znění zaslaného upraveného organizačního řádu si můžete porovnat s platným Organizačním a jednacím řádem, který je po celou dobu umístěn v sekci (DOKUMENTY).

 6. I přes důrazné doporučení ze strany vedení ÚAMK k okamžitému přerušení volební konference, stávající výbor ve volbách pokračoval, dokončil je a následně pouze zmatečně shrnul do dopisu, který Vám zaslal.

 7. Stávající výbor AMK absolutně ignoruje názor našich členů, kdy jejich podstatná většina (93 členů), jasně v proběhlé petici vyjádřili svoje přání uspořádat řádnou členskou volební schůzi, a to distanční formou v souladu s platným zněním stanov.

 8. Jednání stávajícího výboru AMK Česká Brána hodnotíme jako plivnutí do tváře řadových členů našeho klubu, pošlapání jejich práva volit či být volen do jednotlivých orgánů klubu! Je až neuvěřitelné, že stávající vedení našeho klubu nerespektovalo ani závazné stanovisko ÚAMK v dané věci, kdy mu byla uložena povinnost uspořádat řádnou členskou schůzi, podepsané samotným prezidentem ÚAMK JUDr. Vaníčkem!

 9. Petiční výbor tímto konstatuje, že výše popsané chování členů stávajícího výboru AMK Česká Brána (vyjma p. Slapničky), hodnotí jako jednoznačné, závažné porušení našich stanov, a bude usilovat o okamžité zjednání nápravy.

Závěrem Vás všechny chceme ujistit, že i přes neustálé dezinformace, útoky, urážky, výhrůžky či dokonce i pozastavení činnosti naší testační komise, v naší snaze o změnu současných poměrů v AMK Česká Brána nepolevíme a budeme i nadále trvat na důsledném dodržování platných stanov.

V rámci objektivity používáme ke komunikaci s našimi členy tyto webové stránky, sledujte prosím sekci AKTUALITY popř. vyjádřete svoje názory v sekci DISKUSE.

Za petiční výbor pánové: Slapnička, Landovský a Přibyl.

 

Výše uvedené informace byly předány na cenrálu ÚAMK. 

Informační dopis výboru AMK Česká Brána o ukončení volební konference 3. 5. 2021

Zde jsou souhrnem všechny písemnosti z Informačního dopisu výboru AMK k tzv. Konferenčním volbám:

Reakce KLTK na odpověď předsedy AMK: 27. 4. 2021

Odpověď předsedy AMK Česká Brána na dotaz člena KLTK 13-01 - bez úprav 27. 4. 2021

 
Dobrý den pane Přibyl.
Za pozastavení testačí komise můžou pánové
Slapnička, Landovský a pan Přibyl.
O tom, že se pozastavuje testačí komise jsem informoval felefonicky pana Slapničku.
Zato že se netestuje můžou tyto tři pánové, kteří hlásají demokracii, ale z mého pohledu dělají opak.
Budu rád když to bude a našich stránkách.
S pozdravem
František Zahrádka

Činnost KLTK 13-01 - dotaz na výbor AMK Česká Brána 26. 4. 2021

Výbore AMK Česká Brána,

 
chtěl bych se Vás dotázat, jakým způsobem budete dále řešit pozastavenou činnost klubové
testační komise? Stále častěji se na nás obrací řadoví členové AMK, jak bude letos zajištěn
proces opakovaných přetestací HV -předpokládaný počet 40. Dále by mě zajímalo,
jak budete našim členům kompenzovat cenový rozdíl, pokud si nechají přetestaci nebo novou
testaci zajistit jinou testační komisí? Myslím, že pozastavením činnosti naší testační komise 
vzniká klubu škoda nemalého rozsahu a vy jako výbor, potažmo statutární orgán (předseda),
byste měli postupovat při řízení klubu s péčí řádného hospodáře. Neuváženou akci předsedy klubu
(pozastavení činnosti KLTK) zásadně omezujete stěžejní činnost klubu a tím komplikujete jejím
členům provozování historických vozidel.
 
Prosím o bezodkladnou písemnou odpověď na mé dotazy.
 
S pozdravem Ondřej Přibyl, místopředseda KLTK 13-01, AMK Česká Brána
 

Stanovisko členů testační komise KLTK 13-01 AMK Česká Brána  - reakce na informaci předsedy klubu Františka Zahrádky: 20. 4. 2021

Vážení členové klubu, níže je uvedena reakce členů naší testační komise na vyjádření předsedy klubu Františka Zahrádky:

 1. Rozhodnutí o pozastavení činnosti naší testační komise je dílem našeho předsedy, výbor AMK Česká Brána o ničem takovém nejednal, ani nerozhodl.
 2. Jako důvod uvádí nedůvěru členům testační komise pánům Slapničkovi, Landovskému a Přibylovi. Na práci naší testační komise si nikdo nestěžoval, ověřovali jsme to i na vedení AKHV. Pravý důvod pro odvolání testační komise tedy vidíme v tom, že pánové Slapnička, Landovský a Přibyl se podíleli na organizaci úspěšné petiční akce, kdy celkem 93 našich členů vyjádřilo nesouhlas s konáním voleb do orgánů AMK Česká Brána v podobě, v jaké to připravil současný výbor AMK.
 3. Dále pak předseda Zahrádka informuje členy našeho klubu o nějakém „dokumentu“, který měl být odeslán bez vědomí statutárního zástupce… Prohlašujeme, že nemáme absolutní ponětí, o čem předseda Zahrádka píše a jistě nikdo z členů komise žádný dokument bez jeho vědomí ani nepřipravil, ani nikam neposlal.
 4. Ztráta důvěry členů testační komise a zmínka o jejich jednání za zády vedení našeho klubu je tak pouze zástěrkou skutečnosti, že se našli kritici poměrů ve vedení AMK Česká Brána, kteří poukazují na netransparentnost při jeho řízení, podivné hospodaření klubu a opakované porušování platných stanov, které přebíráme od ÚAMK.
 5. Nedemokraticky a v rozporu s platnými stanovami postupuje naopak současný výbor AMK Česká Brána, když organizuje členskou výroční schůzi formou konference za účasti delegátů, které si sám podle svého klíče nominoval. Z těchto voleb úplně vynechal celou členskou základnu, která však podpisem výše uvedené petice jasně vyjádřila svůj názor a zajistila si tak konání řádné členské volební schůze našeho klubu, i když pouze distanční formou. Jak jste již byli dříve informováni, tak se prezidium ÚAMK ve svém stanovisku jasně vymezilo vůči nedemokratickému postupu současného výboru AMK Česká Brána a požaduje zastavení konání voleb formou konference a schvaluje konání řádné volební členské schůze distanční formou.
 6. Vyjádření našeho předsedy Františka Zahrádky, ve kterém informuje členy našeho klubu o nemožnosti svolat řádnou členskou volební schůzi, z důvodu pandemie COVID -19, je tak čistě účelové a nepravdivé. Řádná volební schůze našeho klubu se konat může, bohužel ne fyzicky, tak jak jste byli v minulosti zvyklí. Je nutné využít možnosti uspořádat členskou schůzi na dálku tzv. distančně, kdy se orgány AMK Česká Brána, stejně tak i výbor VCC budou volit korespondenčně, mailem či formou SMS.  Je zarážející, že podobný „nedemokratický“ model voleb použil i současný výbor AMK, kdy se snažil navolit „sám sebe“, a to na období dalších 5 - ti let.

Vážení členové našeho klubu, závěrem nám dovolte konstatovat, že naším cílem (a tím nemyslíme pouze petiční výbor ve složení Slapnička, Landovský, Přibyl, ale daleko širší členskou základnu), je změnit současné poměry v AMK Česká Brána s cílem zlepšit a hlavně zprůhlednit jeho fungování dle platných stanov.

   Za KLTK 13-01 AMK Česká Brána a petiční výbor: D. Slapnička, P. Landovský a O. Přibyl

Reakce předsedy AMK Česká Brána pana Zahrádky k informacím o pozastavení činnosti klubové testační komise: 18. 4. 2021

Vážení členové klubu,

v souladu s naším vyjádřením, že Vás budeme průběžně informovat o situaci kolem pozastavení činnosti testační komise KLTK 13-01 AMK Česká Brána, a také v rámci objektivity, zde zveřejňujeme reakci předsedy našeho klubu, pana Františka Zahrádky, adresovanou členské základně. Jedná se o e-mailovou zprávu, která je níže uvedena v plném znění tak, jak ji náš předseda zformuloval:

Dobrý den.
Vážení přátelé veterán klubu,
jsem nucen reagovat na dopis naší testační klubové komise.
Za potíže spojené s testováním historických vozů se všem členům omlouvám.
Je pravda, že jsem činnost testační komise pozastavil do odvolání z organizačních důvodů.
Jako statutární zástupce našeho klubu na to mám právo.
Tento dokument byl pořízen a odeslán bez vědomí statutárního zástupce a tomto kroku jsem
předsedu testační komise pana Slapničku informoval telefonicky.
Nemohu proto důvěřovat lidem v testační komisi, ve složení pan Slapnička, Přibyl a Landovský ,
protože hlasajii něco o demokracii a jednají za zády vedení našeho klubu.
Vzhledem k pandemii a zákazu hromadných akcií bohužel není možné svolat členskou schůzi.
Musim reagovat takto písemně.
Mám za to ,že se v této době snaží rozvrátit naší organizaci .
Přeji všem hodně zdraví.
S pozdravem a přáním hezkého dne.
František Zahrádka předsedaVCC

 

 

Předseda AMK Česká Brána pan Zahrádka se zasadil o pozastavení činnosti klubové testační komise  !!! 17. 4. 2021

Vážení členové klubu,

na základě žádosti předsedy našeho klubu, pana Františka Zahrádky, adresované již dne 13.4.2021 nejprve na AKHV a následně i na FKHV, byla s účinností od 16.4.2021 pozastavena činnost testační komise KLTK 13-01 AMK Česká Brána. Jako důvod pro pozastavení činnosti testační komise uvedl ve své žádosti pan Zahrádka pouze „organizační záležitosti“.  V tuto chvíli, tak naše testační komise nemůže provádět jakékoliv testace historických vozidel či ekotestace. Bohužel načasování tohoto kroku, je ze strany našeho předsedy krajně nešťastné, neboť právě začíná veteránská sezona, kdy má testační komise nejvíce práce. Pokud by tedy tato situace trvala neúměrně dlouho, museli by se zájemci o testace z řad našich členů bohužel obrátit na jinou testační komisi.

Členové testační komise tímto prohlašují, že si nejsou vědomi žádného pochybení, které by mohlo vést k výše popsanému jednání našeho předsedy pana Františka Zahrádky. Naopak jsou přesvědčeni o tom, že se jedná pouze o další nepromyšlenou aktivitu našeho předsedy, a že se vše velice rychle vysvětlí. O dalším vývoji této nepříjemné situace Vás budeme průběžně informovat.

Za testační komisi AMK Česká Brána: D. Slapnička - předseda TS, P. Landovský - člen TS, O. Přibyl - místopředseda TS

Dodatečná možnost podpory petiční akce/nesouhlasu s konáním volební konference

Vážení členové klubu,
kteří jste se nezúčastnili podpisové akce nebo jste nebyli z důvodu nedostatku času osloveni, máte možnost vyjádřit svoji podporu dodatečně. Neváhejte nás kontaktovat na email: vcc.ustinl@seznam.cz nebo v sekci diskuse na těchto webových stránkách
  

Předseda AMK Česká Brána pan Zahrádka zpochybňuje platnost petiční akce, které se zúčastnila více jak polovina členů našeho klubu: 14. 4. 2021

Stanovisko ÚAMK k probíhajícím volbám do orgánů AMK Česká Brána formou volební konference: 14.4. 2021

Na webových stránkách nově zpřístupněna sekce diskuse, kam nám můžete zasílat podněty k činnosti klubu !!!

 

Petice - vyjádření nesouhlasu členské základny AMK Česká Brána s konáním výroční volební členské schůze formou konference

Vážení členové AMK,
chtěli bychom Vás informovat o výsledcích podpisové akce, která probíhala v minulých dnech. Na podpisové archy se podepsalo celkem 93 řádných členů AMK, kteří tak vyslovili svůj nesouhlas s organizací voleb do orgánů AMK Česká Brána, tak jak jej navrhl současný výbor klubu. Vzhledem ke skutečnosti, že negativní stanovisko vyslovila více jak 1/3 členské základny, byl dnes výbor AMK Česká Brána informován o povinnosti zrušení voleb formou konference a současně vyzván k přípravě a organizaci řádné volební členské schůze, a to plně v souladu se stanovami ÚAMK viz.:
CITACE:
Členská schůze je nejvyšším orgánem AMK, schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně nebo požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech jeho členů. Členskou chůzi svolává předseda AMK.
Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové AMK starší osmnácti let. AMK s počtem členů starších osmnácti let vyšším než třicet mohou namísto členské schůze svolat konferenci, kdy působnost členské schůze plní shromáždění delegátů. O svolání konference rozhodne výbor AMK, který zároveň stanoví klíč pro volbu delegátů konference. Pokud s konáním konference vysloví písemně nesouhlas více než třetina všech členů AMK starších osmnácti let, nelze konferenci uskutečnit a musí se konat členská schůze.
Díky pandemické situaci Covid -19 bude volební členská schůze konaná distanční formou, tj. korespondenčně, e-mailem či formou SMS hlasování. O dalších podrobnostech volební schůze Vás budeme průběžně informovat.

Členská volební schůze AMK Česká Brána - duben 2021

Výbor AMK Česká brána rozhodl, byť ne jednomyslně, o konání voleb „virtuální formou“. Termín konání byl stanoven na dny 27.3 až 15.4.2021. Volba proběhne formou konference, kdy členská základna AMK nemá možnost volit, volit budou výborem AMK stanovení delegáti. Tento způsob provedení volební členské schůze je zcela neobvyklý, výbor AMK nevyslyšel kritiku z řad členů AMK ani nerespektoval fakt, že distanční forma voleb byla v tomto období opakovaně realizována i v jiných klubech AMK či samotném ÚAMK. Informace o dalším vývoji voleb do jednotlivých orgánů AMK sledujte na našich webových stránkách.

 Výborová schůze AMK 24. 2. 2021 Autokemp Stará Oleška a volební členská schůze

Dne 24.2.2021 proběhlo prozatím poslední setkání výboru AMK Česká brána, kterého se zúčastnili všichni jeho členové a jako host také paní Monika Verheyden. Výbor se nejprve věnoval problematice prodloužení/změně nájemní smlouvy Autokempingu ve Staré Olešce, který je majetkem našeho AMK.  Přípravu smlouvy zajišťoval předseda AMK František Zahrádka a v závěru schůze byla také podepsaná s novou nájemkyní paní Monikou Verheyden, a to na dobu dalších 10-ti let. Dalším bodem jednání byla příprava členské volební schůze. Výbor vzal na vědomí současnou složitou situaci, kdy díky pandemii (Covid -19) není možné uspořádat řádnou členskou volební schůzi v obvyklém termínu. Výbor AMK připraví návrh na uskutečnění volební schůze jiným způsobem a bude o tom následně informovat členskou základnu.

Valná hromada ÚAMK  - prosinec 2020

  Dne 9. 12. 2020 proběhla Valná hromada Ústředního automotoklubu ČR. Díky pandemické situaci (Covid -19) bylo nutné schválit nový volební a jednací řád ÚAMK, který umožnil konání valné hromady tzv. distanční formou, delegáti tak měli možnost hlasovat „na dálku“ s využitím technických prostředků (korespondenčně, e-mailem, formou SMS).

    Na výše zmíněné valné hromadě byly voleny jednotlivé orgány ÚAMK a současně došlo ke schválení nových Stanov ÚAMK, které jsou závazné i pro náš klub AMK Česká brána. Zásadní novinkou v jejich znění      je fakt, že nově můžeme konat naši členskou schůzi také distanční formou. (reakce na současnou pandemickou situaci Covid 19). Úplné znění nových stanov ÚAMK najdete v sekci:  Dokumenty
 

Testace HV:

 • Termíny pravidelných ročních testací ještě nejsou zajištěny, jakmile budeme mít aktuální informace i od krajského komisaře, tak Vás budeme informovat. Informace FKHV: https://www.fkhv.cz/news/komentar-k-navrhu-zakona/
 • Provádíme nové testace vozidel jak na klasických značkách,tak i k získání veteránských značek, jako i testace vozidel na historickou      původnost  k odpuštění ekologického poplatku  (Ekodaně): Testace HV       
 

 

 

Vítejte na stránkách VCC AMK Česká Brána Ústí nad Labem v ÚAMK, který v tomto městě působí již od roku 1961  

                                          Jsme pobočným spolkem (465) ÚAMK Praha

 

Dálniční známky ( kupóny )

naše i do zahraničí-prodejem se náš klub nezabývá, obraťte se prosím přímo na ÚAMK

 zde: https://www.uamk.cz/sluzby-produkty-nabidka/dalnicni-kupony

Dálniční kupóny si můžete zakoupit ve všech provozovnách UAMK, a to v Plzni, Českých Budějovicích, Pardubicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě, v Praze pak na recepci sídla UAMK, Na Strži 1837/9. Prodej v centrále UAMK funguje non stop.

 

Fotogalerie z akcí klubu:

:  https://ceskabrana.rajce.idnes.cz/

 

Pojištění historických vozidel:


Pojištění historických vozideljak zákonné tak havarijní. Kontaktujte 

našeho spolupracovníka p.Z.Kadlece

více informací zde: /pojisteni-historickych-vozidel/

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode